Verkeersproblemen in de Matenstraat en de Ringovenlaan. College neemt eindelijk maatregelen.


vrijdag, 28 april, 2017
Verkeersproblematiek in de Matenstraat.

Sinds de werken aan de Steenwinkelstraat in Schelle van start zijn gegaan, is het verkeer in de Matenstraat enorm toegenomen. Zowel ’s ochtends als ’s avonds in de spits is er een continue stroom van auto’s. De verkeersveiligheid gaat er daardoor zeker niet op vooruit. Voor de bewoners van de wijk ’t Geleeg is het in de spits bijzonder moeilijk en gevaarlijk geworden om ofwel met de wagen de Matenstraat op te rijden, ofwel te voet of met de fiets de weg over te steken om het fietspad te bereiken. Regelmatig wordt er ook vastgesteld dat er veel te snel gereden wordt in deze straat.

In de gemeenteraad van maart stelde CD&V al voor om dringende maatregelen te nemen in de Matenstraat. Fractieleider Tom Bridts vroeg om de verkeerssituatie ter plaatse van het kruispunt Uitbreidingsstraat - Matenstraat - Ringovenlaan aan te passen en er op zijn minst tot het einde van de werken in de Steenwinkelstraat in Schelle verkeerslichten te plaatsen. Die lichten zouden de bewoners van de wijk ’t Geleeg moeten toelaten op een veilige en vlotte manier in en uit de Ringovenlaan te  rijden.

Daarnaast vroeg CD&V aan het college om bij de politiezone Rupel aan te dringen om regelmatig snelheidscontroles in de Matenstraat uit te voeren, teneinde de snelheidsbeperkingen  strikter te laten naleven.

Het college wilde niet ingaan op deze vragen. Iedereen was het er wel over eens dat een heraanleg van het kruispunt de enige structurele oplossing is. Ook de pers besteedde ruim aandacht aan de problematiek (zie het bijgevoegde artikel).

Op de jongste gemeenteraad van 25 april kwam het probleem opnieuw ter sprake. Het college stelde daar voor om in de Ringovenlaan eenrichtingsverkeer in te voeren en het uitrijden daar onmogelijk te maken behalve voor fietsers.  Het uitrijden op de Matenstraat zou enkel nog via de Klampovenstraat gebeuren. Daar zijn de nodige voorzieningen getroffen, zoals onder meer voorsorteerstroken.

CD&V steunde dit voorstel. Tom Bridts: "Ik ben blij dat het college na mijn tussenkomst in de vorige gemeenteraad nu inderdaad maatregelen neemt om de situatie te verbeteren. Maar tegelijk wil ik toch extra aandacht vragen voor de fietsers en voetgangers, die nu aan de Ringovenlaan nog kunnen oversteken. Voor hen blijft de situatie gevaarlijk. Zeker zolang de Tuinlei nog niet open gesteld is, en dat zal wellicht tot aan het bouwverlof duren.”

CD&V blijft achter het voorstel staan om het  kruispunt tussen Matenstraat, Uitbreidingsstraat en Ringovenlaan heraan te leggen. “Enkel een heraanleg kan voor het probleem een oplossing betekenen”, meent Tom Bridts.

Het college reageerde dat een studiebureau is aangesteld om de situatie te herbekijken en om mogelijk tot een werkbare oplossing te komen.  Daarbij zal het bureau vertrekken vanuit de bestaande ideeën om die een voor een af te toetsen op hun haalbaarheid.  Alle plannen zullen ook nog voorgelegd worden aan de gemeenteraadscommissie, om daar te bekijken welke voorstellen haalbaar zijn, en wat het meest wenselijke scenario is.

CD&V juicht dit initiatief toe. "Als het college dit ernstig meent en er effectief werk wordt  gemaakt van een realistische oplossing op korte termijn, dan zullen wij dit zeker ondersteunen" stelde Tom Bridts.

Documenten