Verkiezingsprogramma 2018

#2845 – da’s Niel op ons maat

 #2845 verbindt mensen en stimuleert wat mensen samenbrengt. 

Via participatie en echte inspraak creëren we meer WIJ in Niel. 

We bouwen actief aan een gemeenschap waar iedereen mee is en waar we trots op zijn. 

We investeren om de groei van Niel te sturen, op maat van de mensen. 

Met ruimte om gedreven te ondernemen, goed te wonen, gezond te bewegen, duurzaam te zorgen en kwaliteitsvol te leven.

WERF 1: #2845 - da’s iedereen mee in Niel

Een gemeente als Niel maken we samen: bestuur, administratie, inwoners en ondernemers.

Daarom geven we mensen echte inspraak in wat hen aanbelangt. Verenigingen en adviesraden zijn daarbij onze natuurlijke partners: daar ontmoeten mensen elkaar en steken ze samen de handen uit de mouwen. Daarom bouwen we de ondersteuning aan verenigingen structureel uit. We stimuleren kruisbestuivingen en samenwerking. Vrijwilligers staan bij ons op een voetstuk!

We gaan de strijd aan tegen vereenzaming met voorzieningen waar mensen altijd welkom zijn voor een babbeltje of een tas koffie. We halen zoveel mogelijk (sociale) drempels weg, zodat iedereen mee kan in Niel.

Ondernemen zorgt voor welvaart. Een gezond aanbod aan kleinhandelszaken is belangrijk voor de leefbaarheid van een gemeente. Met een uitgekiende aanpak voor de versterking van het centrum streven we dat na. Grote en kleine ondernemers, commercieel of sociaal, brengen we samen om elkaar te inspireren en vooruit te helpen.

Als gemeente zijn we zelf ook een grote (sociale) onderneming, met onze inwoners als klanten en partners. Dienstverlening met een performante personeelsbezetting en gezonde financiën zijn daarbij cruciaal.

 

We versterken ons Niel-gevoel.

Samen zorgen we er voor dat we fier kunnen zijn op Niel!

 >>> ACTIEPUNTEN

1. Echte participatie, da’s meer dan informeren

Daarom:

 • echte inspraak met een duidelijke opvolging.
 • jaarlijks een bewonersvergadering per wijk met een realistisch buurprogramma als resultaat.
 • adviesraden actief betrekken bij het beleid en rekening houden met hun advies
 • intergemeentelijke samenwerking intensifiëren en expertise delen.

 

2.      Ontmoetingen, da’s kansen geven aan mensen

Daarom:

 • een sociaal inloophuis waar iedereen welkom is voor een babbeltje of een tas koffie.
 • een cultuurhuis dat op vele manieren gebruikt kan worden, ondermeer als afhaalpunt voor boeken van de intergemeentelijke bibliotheek.
 • een sociale kruidenier of sociaal restaurant (bijv. in de Sint-Jozefkerk in Hellegat).

3.      Ondersteuning, da’s kansen geven aan verenigingen

Daarom:

 • verenigingen stimuleren om hun activiteiten open te stellen voor andere verenigingen.
 • meer dan ooit gemeentelijke infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen.
 • een materialenbib (via de Niel App?) om verenigingen onderling materiaal te laten uitlenen.
 • actief mee zoeken naar de beste huisvestingsoplossing voor wie daar nood aan heeft (bijv. jeugdbewegingen)
 • het Jokot uitbouwen tot de spil van onze jeugdwerking.

4.      Vrijwilligers, da’s onschatbaar maar vooral onmisbaar

Daarom:

 • een jaarlijkse trefdag voor alle vrijwilligers, los of in verenigingsverband.
 • een nieuw vrijwilligersloket als steunpunt voor individuele vrijwilligers en verenigingen.
 • sensibiliseren rond mantelzorg en actief ondersteunen.

5.      Elke Nielenaar aan de bak, da’s pas iedereen inbegrepen

Daarom:

 • waar mogelijk vernieuwende sociale-economieprojecten opstarten.
 • G-sporten blijvend ondersteunen en uitbouwen.
 • een Sociaal Huis zonder drempels en een volwaardig lokaal dienstencentrum dat voor iedereen open staat.

6.      Delen, da’s het nieuwe hebben!

Daarom:

 • gemeentelijke infrastructuur maximaal delen
 • een ‘deel’-functie in de Niel-app (cfr Peerby) voor verenigingen die materiaal willen delen of zoeken.

7.      Een compacte handelskern, da’s sterk

Daarom:

 • extra ondersteuning voor kleinhandel en zelfstandige ondernemers in een afgebakend (kern)winkelgebied.
 • shoppen met de fiets stimuleren. Klanten met de fiets kopen meer lokaal!
 • opwaarderen en uitbreiden van de wekelijkse markt.
 • NOHA als volwaardige gesprekspartner om samen met verenigingen een activiteitenprogramma uit te bouwen (kerstmarkt, braderie, …)
 • lokale producten en leveranciers promoten bij de bevolking.
 • de N-€uro upgraden tot een echte Nielse waarde.

8.      Ondernemen, da’s durven

Daarom:

 • premies en andere stimuli in de vorm van vrijstellingen voor startende ondernemers.
 • een volwaardig ondernemersloket als steunpunt voor alle ondernemers in Niel.
 • sociale economie actief inpassen in het Nielse ondernemersmilieu en ondersteunen.
 • een Handelsgids voor Niel via de NielApp.
 • de digitale dienstverlening van de gemeentediensten uitbouwen tot een hoger niveau.

WERF 2: #2845 - da’s vlot vooruit in Niel

We maken een resolute keuze voor de mobiliteit van de toekomst. Als we investeren in mobiliteit en wegenis, dan staat de zachte weggebruiker (Koning Fiets) onvoorwaardelijk centraal. Met alle nodige voorzieningen erb

De provincie gaf Niel een uitgebreid rapport over de fietspaden: de ‘Fietsbarometer’. Dat wordt onze leidraad om onze fiets- en wandelinfrastructuur aan te pakken. We bannen de wagen niet uit het centrum, maar geven wel voorrang aan de fiets en voetgangers. Door ingrepen in de infrastructuur verlagen we de snelheid in het centrum. Deelsystemen zorgen voor minder auto’s en een verminderde nood aan parkeerplaatsen.

Samen met de buurgemeenten en onze Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers blijven we ook ijveren voor een uitbouw van het openbaar vervoer in en om Niel.

Mobiliteit is nu een knelpunt in Niel, wij maken er een troef van!

 

>>> ACTIEPUNTEN

 

1.      Vooruitgaan in Niel, da’s kiezen voor Koning Fiets!

Daarom:

 • ruime fietsparkings aan de sporthal, het station, het gemeentehuis, de bibliotheek, de scholen, bushaltes, winkels, het Jokot, het voetbalveld, de KAN, het Speelhuis, …
 • infrastructuur aanpassen aan de zachte weggebruikers, niet omgekeerd.
 • structurele ingrepen om het verkeer te remmen tot 30 km/u in woonstraten.
 • dubbelrichting voor fietsers in alle enkelrichting-straten waar mogelijk.

2.      Stap voor stap, da’s de weg vooruit

Daarom:

 • rust- en ontmoetingsplekken voor wandelaars, beschut tegen de regen en met natuurlijke speelelementen.
 • de wandelwegen in Walenhoek en Niels Broek opwaarderen als trage verbindingsweg voor voetgangers.
 • een grote inhaalbeweging voor onze voetpaden: veilig een aangepast voor rolstoelen, kinderwagens en rollators.

3.      Een doordachte mobiliteit? Da’s samen keuzes maken!

Daarom:

 • een open communicatie over de aanpak van knelpunten in de gemeente.
 • bij grotere ingrepen proefprojecten organiseren, realiseren, samen evalueren en bijsturen.
 • drukken op De Lijn en NMBS voor meer openbaar vervoer en op latere tijdstippen. 

4.      Minder blik op de baan, da’s vooruitkijken!

Daarom:

 • overeenkomsten met supermarkten en bedrijven voor vrij toegankelijke parkings buiten de openingsuren.
 • enkelrichtingstraten om verkeersstromen te sturen.
 • herprofilering van straten om de snelheid automatisch te verlagen.
 • een systeem van (elektrische) deelwagens en deelfietsen in onze regio.

WERF 3: #2845 - da’s thuiskomen in Niel

Thuis is waar je je goed voelt. Dat betekent in de eerste plaats een kwaliteitsvolle, betaalbare, mooie woning. Wie verbeteringswerken aan zijn woning wil doen, en zeker aan huurwoningen, moet daarin gesteund worden. Daarom herbekijken we een aantal premiesystemen voor renovaties.

Maar ‘thuis’ draait ook om een aangename omgeving om in te wonen. Fijne buren, goede vrienden en familie. Dat (openbaar) groen een belangrijke rol speelt in onze levenskwaliteit is al lang bekend. Hoe dichter we bouwen, hoe belangrijker de voorzieningen in de openbare ruimte worden, voor jong en oud.

De verfraaiing en opnieuw vergroenen van de gemeente staat dus hoog op ons lijstje. Daarom pakken we ook zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten actief aan. Elk jaar nemen we een of twee wijken grondig onder handen, samen met de inwoners. We nemen ook initiatieven die mensen bijeenbrengen: volkstuintjes, picknickplaatsen, ‘tuindelen’, …

 

Goed wonen, goed leven, dat vind je bij ons, in Niel!

 

>>> ACTIEPUNTEN

 

1.      Mijn Niel, da’s schoon Niel!

Daarom:

 • permanente verfraaiing en vergroening van de dorpskern met meer openbaar groen.
 • een grondige aanpak van de omgeving rond de sporthal.
 • inwoners stimuleren om hun gevels en voortuinen te verfraaien en te vergroenen.
 • een actieplan om sluikstorten en hondenpoep (preventief) aan te pakken.
 • meer dan 20% CO2-reductie tegen 2020 (zoals voorzien in het burgemeesters­convenant) en 40% tegen 2024.

2.      Een levendige buurt, da’s een gezellig nest

Daarom:

 • volkstuintjes in je buurt: duurzaam, gezond en ideaal voor wie geen tuin heeft.
 • experimenten met gemeenschappelijke kruidenbakken, openbare picknickplaatsen en goed uitgeruste barbecue-ruimtes voor de buurt.
 • ‘tuindelen’ waarbij mensen met groene vingers het onderhoud van de tuin van ouderen op zich nemen.
 • plekken voor de jeugd in Niel (lummelhoekjes) die ze mee kunnen/mogen inrichten.
 • samen-aankoop van ‘gevelbankjes’ voor ontmoetingen in je eigen buurt.

 3.      Wonen voor iedereen, da’s betaalbaar én comfortabel

Daarom:

 • private en sociale verhuurders stimuleren om het (sociaal) huurpatrimonium te renoveren.
 • de woonkwaliteit verhogen en water- en energiebesparende maatregelen stimuleren met (gevel-)renovatie- en sanerings­premies.
 • betaalbare koopwoningen voor jonge en eenouder-gezinnen door een sociale last voor ontwikkelaars en verkavelaars.
 • een groen Nielderhoff met voldoende kwalitatieve open(bare) ruimte, gekoppeld aan betaalbare woningen.

4.      Een propere buurt, da’s een aangename buurt

Daarom:    

 • jaarlijks een of twee ‘buurt-aan-de-beurt’-acties: een grote opknapbeurt voor de buurt samen met de bewoners.
 • Diftar-systeem voor de afvalophaling invoeren: de vervuiler betaalt, sociaal gecorrigeerd.
 • openbare vuilnisbakken op strategische plaatsen voor minder zwerfvuil.
 • een actieplan om sluikstorten en hondenpoep (preventief) aan te pakken.
 • geen aankoop van gemeentelijke voertuigen op fossiele brandstoffen meer.
 • blijvend investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke openbare gebouwen en middelen (zoals dienstwagens).

5.      Een frisgroen Niel, da’s echt kleurrijk.

Daarom:

 • Walenhoek en Niels Broek toegankelijker maken, in het bijzonder voor rolstoelen en kinderwagens.
 • inwoners stimuleren om hun gevels en voortuinen te verfraaien en te vergroenen,
 • meer groen en minder verharding bij de heraanleg van straten.
 • bestaande initiatieven als ‘Behaag … natuurlijk’ blijven ondersteunen.